เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

18 ตุลาคม 2562 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้การต้อนรับ พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ประธานคณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา และ คณะ ในการศึกษาดูงานและประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในเรื่องกิจการทหารและความมั่นคงแบบองค์รวม ณ ห้องประชุมกองบัญชาการกองทัพไทย