เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

7 พฤศจิกายน 2562 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม ของคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญด้านการต่อต้านการก่อการร้าย ภายใต้กรอบการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอาเซียน และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมประเทศคู่เจรจา ณ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

  สืบเนื่องจากการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอาเซียนและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมประเทศคู่เจรจา ASEAN Defence Ministers’ Meeting-Plus (ADMM–Plus) ที่มีประเทศสมาชิกจำนวน 18 ประเทศ ได้แก่ ประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ และประเทศคู่เจรจา 8 ประเทศ เพื่อตอบสนองความท้าท้ายด้านความมั่นคงผ่านโครงการความร่วมมือที่เป็นรูปธรรม โดยมีคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญ 7 ด้าน คือ การให้ความช่วยเหลือ ด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ, ความมั่นคงทางทะเล , การแพทย์ทางทหาร, การต่อต้านการก่อการร้าย, การปฏิบัติการรักษาสันติภาพ, การปฏิบัติการทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรม และความมั่นคงทางไซเบอร์ โดยมีประเทศไทย และสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นประธานร่วม ในการจัดการฝึกการแก้ไขปัญหาด้านการก่อการร้าย ประกอบด้วย การฝึกการแก้ไขปัญหาบนโต๊ะของคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญด้านการต่อต้านการก่อการร้าย (Table Top Exercise : TTX) ณ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์กองบัญชาการกองทัพไทย แหลมแท่น จังหวัดชลบุรี ระหว่าง 1-4 กันยายน 2562 และการฝึกสาธิตการใช้กำลังในการปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายในเมือง ในห้วง 8 - 22 พฤศจิกายน 2562 ณ เมืองกุ้ยหลิน สาธารณรัฐประชาชนจีน

  โดยในวันนี้ ผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้ตรวจเยี่ยมความพร้อมของการฝึกภาคสนาม ได้แก่ การฝึกเทคนิคพื้นฐานของกำลังแต่ละส่วน การฝึกประกอบกำลัง ร่วม/ผสม นานาชาติ และการฝึกภาคสนาม โดยได้นำระเบียบปฏิบัติประจำของกองกำลังร่วมผสมการต่อต้านการก่อการร้ายในเมืองมาใช้เป็นแนวทางในการฝึก ซึ่งมีกำลังเข้าร่วมการฝึกจาก 18 ประเทศ มีกำลังรวม 770 นาย โดยกำลังฝ่ายไทยจัดกำลังจาก กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ เดินทางเข้าร่วมการฝึกจำนวน 102 นาย

  การฝึกในครั้งนี้ จะสามารถพัฒนาระบบเตรียมกำลังรบและการพัฒนากลไกการปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายตามระเบียบปฏิบัติประจำของกองกำลังร่วมผสมการต่อต้านการก่อการร้ายในเมืองให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ทำให้ประเทศสมาชิกได้เข้าใจถึงกระบวนการปฏิบัติของกำลังร่วมผสมตั้งแต่ระดับนโยบายจนถึงระดับปฏิบัติการ นำไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนการสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันอย่างเข้มแข็ง ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศสมาชิกมีความพร้อมในการรับมือกับภัยคุกคามจากภัยการก่อการร้ายและภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในศักยภาพของการแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายให้แก่ประชาคมโลก อันจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความมั่นคงในภูมิภาค เสริมสร้างความร่วมมือด้านการต่อต้านการก่อการร้ายระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจาอย่างยั่งยืนต่อไป