เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

8 พฤศจิกายน 2562 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปี 2562 ณ วัดบางไผ่ พระอารามหลวง ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ และกำลังพลของกองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมพิธีฯ


พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กองบัญชาการกองทัพไทย ได้กระทำสืบเนื่องมาเป็นประจำทุกปี สำหรับปี 2562 กองบัญชาการกองทัพไทย ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน เพื่อนำไปทอดถวายพระสงฆ์ที่จำพรรษา ณ วัดบางไผ่ พระอารามหลวง โดยผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้นำข้าราชการกองบัญชาการกองทัพไทยร่วมกันสร้างมหากุศลในพิธีที่มีความสำคัญยิ่งในวันนี้ รวมทั้งเป็นการสืบสานวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามเพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้มีความมั่นคงยั่งยืนสืบไป
ในโอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้มอบเงินบำรุงการศึกษาและเครื่องดนตรีไทยให้โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ และตรวจเยี่ยมชุดแพทย์เคลื่อนที่ของกองบัญชาการกองทัพไทย ซึ่งให้บริการแก่ประชาชน โดยมีบริการตรวจรักษาโรค บริการทางทันตกรรม บริการคำปรึกษาด้านยา รวมถึงบริการตรวจวัดสายตาและแจกแว่นสายตาให้แก่ผู้สูงอายุ รวมทั้งได้มอบตู้ยาและเวชภัณฑ์ให้กับโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ เพื่อใช้ในสาธารณประโยชน์ต่อไป