เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

27 มกราคม 2563 พลเอก พรพิพัฒน์  เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหารและงานเกียรติยศจักรดาว ประจำปี 2563 โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานฯ ณ โรงเรียนเตรียมทหาร อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก และมี ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร เข้าร่วมงานฯ

การจัดงานฯ ดังกล่าว มีกิจกรรมที่สำคัญประกอบด้วย พิธีรับการเคารพจากกองทหารเกียรติยศ พิธีวางพานพุ่มสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 พิธีวางพวงมาลาอนุสรณ์สถานโรงเรียนเตรียมทหาร ของผู้แทนศิษย์เก่าทุกรุ่น พิธีแสดงมุทิตาจิตแด่อดีตผู้บังคับบัญชาและครูอาจารย์ พิธีมอบรางวัลจักรดาวสดุดีแก่ศิษย์เก่าเตรียมทหารที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการและพิธีมอบรางวัลเกียรติยศจักรดาวแก่ศิษย์เก่าเตรียมทหารดีเด่นประจำปี 2563 ซึ่งการมอบ “รางวัลเกียรติยศจักรดาว” ถือเป็นการเชิดชูยกย่องศิษย์เก่าเตรียมทหารที่มีความรู้ ความสามารถ อุทิศกำลังกาย กำลังความคิด ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน และสร้างเกียรติยศชื่อเสียงให้แก่สถาบัน สำหรับในปีนี้มีผู้ได้รับการคัดเลือก จำนวน 10 ท่าน ดังนี้

รายชื่อศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลเกียรติยศจักรดาวโดยตำแหน่ง ในปี 63
1. พลเอก สมศักดิ์ รุ่งสิตา เตรียมทหารรุ่นที่ 19 สาขาบริหารการปกครองและ เสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ
2 พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ เตรียมทหารรุ่นที่ 20 สาขาบริหารการปกครองและเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ

รายชื่อศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลเกียรติยศจักรดาวโดยการคัดสรร ในปี 63
1. พลเอก นพดล โชติศิริ เตรียมทหารรุ่นที่ 14 สาขาบริหารการปกครองและ เสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ
2. พลเรือตรี วิทยา ละออจันทร์ เตรียมทหารรุ่นที่ 16 สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ สิ่งแวดล้อม
3. พลเอก วิชัย แชจอหอ เตรียมทหารรุ่นที่ 17 สาขาการทหาร
4. พลเอก ศิริพงษ์ วงศ์ขันตี เตรียมทหารรุ่นที่ 20 สาขาพัฒนาสังคม
5. พลตรี เศรษฐพล เกตุเต็ม เตรียมทหารรุ่นที่ 22 สาขาการทหาร
6. นาวาเอก ดร. นิรัตน์ ทากุดเรือ เตรียมทหารรุ่นที่ 25 สาขาการทหาร
7. พันเอก คมกฤช รัตนฉายา เตรียมทหารรุ่นที่ 26 สาขาการทหาร
8. นาวาเอก เสวียง เถื่อนบุญ เตรียมทหารรุ่นที่ 37 สาขาวิจัย


สำหรับศิษย์เก่าเตรียมทหารที่ได้เสียสละชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และได้รับ “รางวัลจักรดาวสดุดี” มีจำนวน ๑1นาย ได้แก่ นาวาอากาศตรี ณฤพล เลิศกุศล เตรียมทหารรุ่นที่ 46 โดยมี คุณอัญญรักษ์ เลิศกุศล มารดาเป็นผู้รับรางวัลแทน