เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

18 กุมภาพันธ์ 2563 พลเรือเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมี ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกองบัญชาการกองทัพเรือ 3 อาคาร 5 พระราชวังเดิม กองบัญชาการกองทัพเรือ

การประชุมครั้งนี้ได้ประชุมหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลและเตรียมการปฏิบัติงานในอนาคต ในเรื่องดังต่อไปนี้

กองบัญชาการกองทัพไทย พัฒนาระบบการกำหนดหมายเลขสิ่งอุปกรณ์ทางทหาร (Royal Thai Armed Forces Cataloging System : RCS) โดยใช้ระบบ RTN Catalog เป็นต้นแบบ และปรับปรุงให้มี ความทันสมัย รวมถึงพัฒนาให้สามารถรองรับฐานข้อมูลสิ่งอุปกรณ์ของทั้งกองทัพไทยซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมากได้ ทั้งนี้ กองบัญชาการกองทัพไทย จะปรับปรุงพัฒนาระบบ RCS ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นระบบสารสนเทศ ที่เป็นศูนย์กลางในการส่งกำลังบำรุงร่วมของกองทัพไทย รวมถึงมีมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับของมิตรประเทศ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดนโยบายและการวางแผนด้านการส่งกำลังบำรุงร่วมในระดับชาติต่อไป

กองทัพบก การเตรียมการด้านการส่งกำลังบำรุง ในภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ ในสาธารณรัฐเซาท์ซูดาน (United Mission in South Sudan : UNMISS) ผลัดที่ 2 ตามที่ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้อนุมัติจัดกำลังกองทหารช่างเฉพาะกิจไทย/เซาท์ซูดาน ผลัดที่ 2 จำนวน 273 นาย เข้าปฏิบัติภารกิจ UNMISS โดยมีกำหนดเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ 26 เมษายน 2563 นั้น ด้วยภารกิจดังกล่าว กรมส่งกำลังบำรุงทหารบก ได้รับมอบภารกิจในการสนับสนุนให้กับกองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจฯ ในการปฏิบัติภารกิจให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และอย่างเต็มขีดความสามารถ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นเกียรติภูมิของทหารไทยในการปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพ

กองทัพเรือ การพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนทหาร โดยนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ประจำปี พ.ศ.2563 ด้านองค์บุคคล ได้ระบุถึงการขยายขีดความสามารถด้านภาษาอังกฤษของกำลังพล เนื่องจากความรู้ด้านภาษาอังกฤษนั้นมีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานของกำลังพลเหล่านั้นไม่โดยทางตรงก็ทางอ้อม อาทิ การติดต่อสัมพันธ์ระหว่างกองทัพเรือกับมิตรประเทศ การฝึกร่วมผสมกับต่างประเทศ การเข้าร่วมการประชุมและสัมมนา การค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลที่เป็นภาษาอังกฤษ การปฏิบัติงานตามเกณฑ์หรือกรอบนโยบายต่างประเทศ ทั้งนี้ การพัฒนาภาษาอังกฤษฯ ดังกล่าว จะเป็นส่วนสำคัญ ในการผลักดันให้กองทัพเรือบรรลุวิสัยทัศน์ในการเป็นหน่วยงานทางด้านความมั่นคงทางทะเลที่มีบทบาทนำในภูมิภาค ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์และบรรลุยุทธศาสตร์กองทัพเรือระยะ 20 ปี ที่กำหนดไว้ได้อย่างแท้จริง

กองทัพอากาศ โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน เพื่อเป็นต้นแบบของการทำความดี เสริมความตระหนักรู้ของคนในชาติ กองทัพอากาศ ในฐานะหน่วยงานของรัฐในด้านการรักษาความมั่นคงของชาติ ได้สนองงานอย่างเต็มขีดความสามารถ โดยสนับสนุนศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานเพื่อขับเคลื่อนโครงการให้สำเร็จตามพระบรมราโชบาย อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งจะสนับสนุนทุกการทำความดีเพื่อบ้านเมืองด้วยหัวใจ ด้วยจิตวิญญาณความเป็นทหารอากาศ จะเสียสละ และสร้างสรรค์ความดีเพื่อประโยชน์ แก่ประเทศชาติและประชาชน ตามแนวพระราชดำริอย่างเต็มขีดความสามารถ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ภารกิจในการติดตามและเฝ้าระวังการกระทำความผิดทางสื่อออนไลน์ ซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันสื่อสังคมออนไลน์จัดเป็นบริการออนไลน์ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีความเกี่ยวข้องกันในสังคม ถือว่าสื่อออนไลน์นั้นสร้างประโยชน์อย่างมากในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ความรู้ และความบันเทิง แต่ในอีกด้านหนึ่ง การใช้สื่อออนไลน์ได้นำพาปัญหาต่าง ๆ เข้ามาสู่สังคม และเป็นช่องว่างให้คนร้ายใช้เป็นเครื่องมือในการกระทำผิดกฎหมาย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลในการติดตามและเฝ้าระวังการกระทำความผิดทางสื่อสังคมออนไลน์ทุกรูปแบบ บังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องและจริงจัง ตลอดจนใช้มาตรการตรวจยึดทรัพย์สิน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในยุคสังคมดิจิทัลต่อไป

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้กล่าวขอบคุณและชื่นชมกองทัพเรือที่สนับสนุนรัฐบาลในการช่วยเหลือ และอำนวยความสะดวกให้กับคนไทยที่เดินทางกลับจากสาธารณรัฐประชาชนจีน เนื่องจากผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (Covid-19) และขอบคุณเหล่าทัพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการสนับสนุน พิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหาร-ตำรวจ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2563 และวันกองทัพไทย ณ ศูนย์การทหารม้า จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 พร้อมทั้งเน้นย้ำให้เหล่าทัพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้การสนับสนุนในเรื่องดังต่อไปนี้
- ให้การสนับสนุนกำลังพลและยุทโธปกรณ์ ในการฝึก Cobra Gold 2020 ซึ่งการฝึกดังกล่าวเป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพ และขีดความสามารถของกองทัพไทยต่อมิตรประเทศ
- สนับสนุนการฝึกร่วมหน่วยทหารรักษาพระองค์และเหล่าทัพ ประจำปี พ.ศ. 2563 (กฝร.รอ./เหล่าทัพ ๖๓) และการฝึกร่วมกองทัพไทย ประจำปี 2563 (กฝร.63)
- สนับสนุนในการปฏิบัติภารกิจของกองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจไทย/เซาท์ซูดาน (ผลัดที่ 2)
- สนับสนุนในการร่วมกันรณรงค์และแก้ไขปัญหามลพิษฝุ่นละอองทางอากาศ (PM 2.5)
ด้วยการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ของรถยนต์ราชการ และรถยนต์ส่วนตัวของกำลังพล เพื่อไม่ก่อให้เกิดมลพิษด้านควัน
- สนับสนุนการแก้ปัญหาภัยแล้ง และช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
- สนับสนุนการแก้ไขปัญหาโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโควิด-19 (Covid-19) ตามที่ได้รับการร้องขอ เช่น การจัดเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์สนับสนุนการคัดกรองผู้ป่วยที่สนามบิน