เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

17 มีนาคม 2563 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์ และการปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ กองบัญชาการกองทัพไทย

โดยผู้บัญชาการทหารสูงสุดมีความห่วงใยในสถานการณ์ดังกล่าว จึงได้สั่งการให้หัวหน้าส่วนราชการ กองบัญชาการกองทัพไทย กำกับดูแลกำลังพลในสังกัดอย่างใกล้ชิดเพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อโรค โดยได้มีการกำหนดมาตรการการปฏิบัติเร่งด่วน ดังนี้

1. จัดให้มีการพ่นยาฆ่าเชื้อโรคทุกอาคารสำนักงานและบ้านพักภายในสัปดาห์นี้ให้แล้วเสร็จ และมีการทำซ้ำตามวงรอบที่เหมาะสม
2. ให้ทุกส่วนราชการดำเนินการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อในบริเวณจุดสัมผัสทั้งในที่ทำงานและบ้านพักอาศัยของตนเอง เช่น ประตู ลูกบิด โต๊ะ เก้าอี้ที่เป็นสิ่งของส่วนรวม
3. จัดให้มีบริการเจล หรือแอลกอฮอล์สำหรับล้างมืออย่างพอเพียง ณ จุดคัดกรองผ่านเข้า-ออก ในทุกอาคารของกองบัญชาการการกองทัพไทย
4. ให้แจกจ่ายหน้ากากผ้าแก่กำลังพลทุกคน โดยให้ความสำคัญเร่งด่วนกับกำลังพลชั้นผู้น้อยก่อน
5. จัดให้มีเครื่องวัดอุณหภูมิที่ยิงด้วยแสงเลเซอร์ในการตรวจคัดกรองกำลังพลผู้ปฏิบัติงาน ในทุกอาคารของกองบัญชาการการกองทัพไทย
6. ให้ทุกส่วนราชการปรับการทำงานเป็น 2 ผลัด ได้แก่ การปฏิบัติงานในพื้นที่บ้านพัก (Work at home) และการปฏิบัติงาน ณ หน่วยที่ตั้ง (Work at office) เพื่อลดความแออัดในสถานที่ทำงาน 
7. การปรับเวลาการรับประทานอาหารที่โรงอาหารภายในหน่วย ให้เหลื่อมเวลากันเพื่อลดการแออัด โดยการนั่งในโต๊ะอาหารให้นั่งห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร และจัดภาชนะเครื่องใช้ ช้อน ส้อม รวมทั้งให้มีหม้อร้อนสำหรับต้มเพื่อสุขอนามัย
8. สำหรับการเรียน การสอน การฝึกในทุกหลักสูตร ทุกรหัสการฝึกที่กองบัญชาการกองทัพไทยมีแผนดำเนินการ ให้งดการเรียนในชั้นเรียนและปรับเป็นการเรียนทางไกลหรือสอนชดเชยในภายหลัง โดยให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาได้ตามความเหมาะสม
9. งดการเดินทางไปราชการต่างประเทศ เว้นมีภารกิจจำเป็นยิ่งยวดให้ขออนุมัติเฉพาะเป็นรายบุคคล โดยจะต้องปฏิบัติตามมาตรการกักกันโรค Quarantine เมื่อกลับจากต่างประเทศ
10. งดการเดินทางไปดูงานของนายทหารนักเรียนนายสิบ นักเรียนในหลักสูตรต่าง ๆ ทั้งในและนอกประเทศ
11. ในบทบาทของส่วนรวม ให้ทุกหน่วยที่มีบุคลากรทางการแพทย์ จัดเตรียมบุคลาการสายแพทย์ทั้งที่อยู่ในสำนักงานแพทย์ทหาร กรมยุทธบริการทหาร และส่วนราชการต่าง ๆ ให้มีความพร้อมในการสนับสนุน

โอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้มอบหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ ให้แก่เจ้ากรมกำลังพลทหาร เพื่อนำแจกจ่ายให้กับส่วนราชการของกองบัญชาการกองทัพไทยต่อไป ซึ่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้เน้นย้ำให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ดำเนินการจัดทำข้อมูลของกำลังพลในสังกัดให้มีความทันสมัย มีความสม่ำเสมอ และทันเวลา เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อโรค โดยหากพบกำลังพล ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือครอบครัวเข้าไปอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะมีโอกาสติดเชื้อจะต้องรีบรายงานสถานการณ์ให้ทราบทุกวันในทันที ซึ่งการกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดที่กองบัญชาการกองทัพไทยได้ออกเป็นคำสั่งต่าง ๆ ไปแล้วนั้น ขอให้ทุกส่วนราชการปฏิบัติตามโดยเคร่งครัดเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางของรัฐบาลและร่วมฝ่าฟันวิกฤตการณ์ในครั้งนี้ไปให้ได้