เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

2 พฤษภาคม 2563 พลเอก พรพิพัฒน์  เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด/หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง พร้อมด้วย ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน และห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาชิดลม เขตปทุมวัน เพื่อกำกับดูแลให้เป็นไปตามมาตรการในการป้องกันโรคระบาดโควิด-19
พร้อมสั่งการให้ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีความเข้มข้นในการกวดขันการปฏิบัติ โดยจัดชุดตรวจการดำเนินการของห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศ ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามข้อกำหนด ซึ่งออกตามความในมาตรการ 9 แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 และมาตรการที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กำหนดโดยเคร่งครัด ทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาค หากตรวจพบว่ามีการฝ่าฝืนหรือการกระทำความผิด ให้พิจารณาดำเนินการตามบทลงโทษที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งให้ประสานผู้ประกอบการ/เจ้าของกิจการในพื้นที่เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจ เน้นย้ำ และกวดขันให้ปฏิบัติตามมาตาการป้องกันโรคโดยเคร่งครัด
ทั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด/หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ขอความร่วมมือผู้ประกอบการและเจ้าของกิจการช่วยกันปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ต่อไป