เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 พลเอก พรพิพัฒน์  เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ร่วมงานวันคล้ายวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ครบรอบ 133 ปี โดยมี องคมนตรี นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วยผู้บัญชาการเหล่าทัพ นายทหารชั้นผู้ใหญ่ ตลอดจนนายทหารศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันเข้าร่วมงาน ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก โดยศิษย์เก่าแต่ละรุ่นได้ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

จากนั้น ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้เดินทางไปยัง โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก เพื่อติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และติดตามการจัดการเรียนการสอนตามมาตรการวัฒนธรรมส่วนบุคคล (RTARF PERSONAL CULTURE) ของกองบัญชาการกองทัพไทย โดยได้รับฟังการชี้แจงแผนการฝึกและมาตรการควบคุมการรับนักเรียนใหม่ (นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ ๖๓) ณ กองพันนักเรียนที่ 3 กรมนักเรียน

โอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการจัดการประกอบเลี้ยงดูและโภชนาการ นักเรียนเตรียมทหาร ณ โรงอาหารนักเรียนเตรียมทหาร ตลอดจนติดตามการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนเตรียมทหารซึ่งได้ปฎิบัติตามมาตรการวัฒนธรรมส่วนบุคคลของกองบัญชาการกองทัพไทย (RTARF PERSONAL CULTURE) ณ อาคารเรียน 18 และ 19 ส่วนการศึกษา โรงเรียนเตรียมทหาร โดยมี ผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้เน้นย้ำให้โรงเรียนเตรียมทหารจัดรูปแบบการเรียนการสอนและการดำเนินชีวิตประจำวันของนักเรียนให้มีความปลอดภัยภายใต้ข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุขโดยเคร่งครัดทุกประการ อันจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและคลายความกังวลให้แก่ผู้ปกครองต่อไป