เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

6 กรกฎาคม 2561 พลเอก วิชัย แชจอหอ รองเสนา ธิการทหาร เป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการ จัดงานเลี้ยง รับรองเทิดเกียรติ ผู้บังคับบัญชา ชั้นสูง สังกัดกองบัญชาการ กองทัพไทย ครั้งที่ 1 ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561