เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

27 กรกฎาคม 2561 พลเอก หัสพงศ์ ยุวนวรรธนะ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่กองบัญชาการกองทัพไทย ผู้แทนเหล่าทัพ ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมด้วยส่วนราชการพลเรือน รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนในพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงพระวิริยะอุตสาหะ มุ่งมั่นปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับปการ เพื่อประเทศชาติและพสกนิกรชาวไทยโดยมิย่อท้อ โดยกิจกรรมที่สำคัญประกอบด้วย พิธีตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 67 รูป พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ พิธีไถ่ชีวิตโค จำนวน 9 ตัว 

ปล่อยนกกระจาบ จำนวน 99 ตัว ปล่อยปลา จำนวน 9,999 ตัว พิธีเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ และกิจกรรมบริจาคโลหิต นอกจากนี้ กองบัญชาการกองทัพไทย ได้จัดกิจกรรมอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง ได้แก้ กิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวัน ณ สถานคุ้มครองบ้านกึ่งวิถี (ชาย) อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อ 19 กรกฎาคม 2561 กิจกรรมการลงนามในสมุดลงนาม และ การลงนามถวายพระพรออนไลน์ โดยส่วนราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และ พิธีกล่าวอาเศียรวาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อ 3 กรกฎาคม 2561 ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก กองบัญชาการกองทัพไทย ขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และจะสืบสานพระราชปณิธานที่ทรงมีต่อทหารในการทำหน้าที่ป้องกันประเทศ และการปกป้องสถาบันหลักของชาติ รวมทั้งน้อมนำแนวพระราชดำริ พระราชดำรัส และพระบรมราโชวาท ที่พระราชทานไว้ในโอกาสต่าง ๆ มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการตลอดไป