เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

25 ตุลาคม 2561 พลเอก ชูชาติ บัวขาว รองเสนาธิการทหาร ตรวจเยี่ยมกรมกิจการพลเรือนทหาร เพื่อรับทราบข้อมูลการปฏิบัติราชการและปัญหาข้อขัดข้อง โดยรับฟังการบรรยายสรุป ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ และเยี่ยมชมการปฏิบัติราชการของหน่วย


การบรรยายสรุปประกอบด้วย ประวัติหน่วย วิสัยทัศน์ ภารกิจ การจัด สรุปผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 การตอบข้อซักถาม มอบแนวทางการปฏิบัติราชการ และเยี่ยมชมการปฏิบัติราชการของหน่วย ได้แก่ การจัดรายการวิทยุ การปฏิบัติงานของกองบรรเทาสาธารณภัย
การตรวจเยี่ยมในครั้งนี้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของกำลังพลกรมกิจการพลเรือนทหาร และในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ในสายงานการกำกับดูแลด้านกิจการพลเรือน