เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

30 พฤศจิกายน 2561 พลเรือเอก นวพล ดำรงพงศ์ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้การต้อนรับ คณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการปฐมนิเทศนายทหารชั้นนายพลของกองทัพไทย รุ่นที่ 43 ในโอกาสเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของกองบัญชาการกองทัพไทย โดยได้บรรยายสรุป ภารกิจ การจัด และชมวีดีทัศน์ ประวัติ บทบาท และการพัฒนาในอนาคตของกองบัญชาการกองทัพไทย ณ ห้องนเรศวร กองบัญชาการกองทัพไทย