เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

12 ธันวาคม 2561 พลอากาศเอก ไพศาล น้ำทับทิม รองเสนาธิการทหาร เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางพิพิธภัณฑ์และอนุสรณ์สถานแห่งประเทศไทย (รักชาติ เฟสติวัล) “รักชาติ 4.0 คนรุ่นใหม่ หัวใจรักชาติ” ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

     การจัดนิทรรศการฯ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมนโยบายการศึกษานอกห้องเรียน (ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้) ของนักเรียน นิสิต นักศึกษา รวมทั้งปลูกฝังอุดมการณ์รักชาติ ชมการจัดแสดงจากแหล่งเรียนรู้ของหน่วยงานต่างๆและพิพิธภัณฑ์มากกว่า 40 แห่ง เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีของคนในชาติ ภายในงานมีกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ การศึกษาประวัติศาสตร์ชาติไทย การแสดงศิลปะและวัฒนธรรมไทย ชมการแสดงละครเพลงรักชาติ พิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืน Night at the museum งานเมืองไม้หอม กิจกรรมเสวนาวิชาการ การประกวดเรียงความ แต่งเพลง และ คลิปวิดีโอ ในหัวข้อ “คนรุ่นใหม่ หัวใจรักชาติ” ละครเวที “รักชาตินี้” The Musical และการจัดจำหน่ายสินค้า OTOP พร้อมทั้งพบกับดาราและศิลปินมากมายที่จะมามอบความสุข ความสนุก ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ระหว่าง 12 – 16 ธันวาคม 2561
     การแสดงผลงานฯ ครั้งนี้ ยังมุ่งเน้นการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อปลูกฝังเยาวชน นักเรียน นักศึกษา รักชาติ หวงแหนแผ่นดิน ก่อเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและเสริมสร้างความสามัคคีของคนในชาติเพื่อให้เกิดความตระหนักในบทบาทหน้าที่ และการมีส่วนร่วม ในการพัฒนาประเทศ ให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน