เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

19 ธันวาคม 2561 พลเอก ชูชาติ บัวขาว รองเสนาธิการทหาร เป็นประธานในการนำคณะสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของกองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พลตรี ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน์ รองแม่ทัพภาคที่ 3 ให้การต้อนรับ

     กองทัพภาคที่ 3 บรรยายสรุปภารกิจในห้วงที่ผ่านมาทั้งในด้านการสกัดกั้นยาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ การดำเนินกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" การฝึกทหารใหม่ รวมทั้งการเตรียมการจัดตั้งจุดบริการประชาชนในห้วงเทศกาลปีใหม่ 2562 และเยี่ยมชมโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ (เกษตรอินทรีย์) โดยจัดการบรรยายสรุปภารกิจและนำชมการปฏิบัติต่าง ๆ ในโครงการ 

     การเยี่ยมชมฯ ดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงานตามโครงการประชาสัมพันธ์สนับสนุนการจัดระเบียบชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของ กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ ได้เยี่ยมชมการปฏิบัติงานของทหารซึ่งปฏิบัติภารกิจอยู่ตามแนวชายแดนอันเป็นภารกิจหลักของกองทัพไทยในการรักษาความมั่นคงของชาติ อีกทั้งยังได้รับทราบข้อเท็จจริงในด้านต่างๆ เพื่อสามารถนำไปประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้สาธารณชนได้รับทราบอย่างกว้างขวางในการสร้างการรับรู้ และความเข้าใจที่ถูกต้องอันจะนำมาซึ่งความร่วมมือระหว่างทหารและประชาชนต่อไป