เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

3 มกราคม 2562 พลอากาศ เอกวันชัย  นุชเกษม รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญหน่วยปฏิบัติงานในสนามพื้นที่กองกำลังเทพสตรี จังหวัดระนอง โดยผลการปฏิบัติที่ผ่านมาของกองกำลังเทพสตรีในการป้องกันชายแดนพื้นที่ตามแนวชายแดนไทย - เมียนมา ด้านจังหวัดชุมพรและจังหวัดระนอง สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับของรัฐบาล และเป็นที่เชื่อมั่นศรัทธาของประชาชน