เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

10 มกราคม 2562 พลเอก วีรชัย  อินทุโศภน รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ตรวจเยี่ยมและบำรุงขวัญ แก่กำลังพลผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่กำลังพล พร้อมทั้งยังร่วมรับฟังการชี้แจงสรุปสถานการณ์ในพื้นที่ พร้อมทั้งได้สั่งการ และมอบนโยบายรวมถึงแนวทางการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ ..2562 กองกำลังผาเมือง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่