เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

11 มกราคม 2562 พลเอก ชัยชนะ นาคเกิด เสนาธิการทหาร/เสนาธิการกองอำนวยการการปฏิบัตินโยบายชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน (เสธ.กอ.นชท.) เป็นประธานการประชุม กองอำนวยการปฏิบัตินโยบายชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน (กอ.นชท.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุม กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

     การประชุมในครั้งนี้ เสนาธิการทหาร ได้ชี้แจงแนวนโยบายการปฏิบัติงานที่ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด/ผู้อำนวยการปฏิบัตินโยบายชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านได้มอบ และเน้นย้ำให้กับหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคงแห่งชาติของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดน/ผู้อำนวยการศูนย์สั่งการชายแดนจังหวัด (ผวจ./ผอ.ศส.ชท.จังหวัด) และได้มีการหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บังคับบัญชาในระดับต่าง ๆ โดยขอให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ การสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนอย่างจริงจังและเด็ดขาด รวมทั้งให้จังหวัด/ศูนย์สั่งการชายแดนจังหวัด ยือถือแนวทางการเสริมสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาพื้นที่ชายแดนของจังหวัดตามแนวทางของกระทรวงมหาดไทยอย่างเคร่งครัด ตลอดจนให้กรมกิจการชายแดนทหาร (ชด.ทหาร) ในฐานะเลขานุการกองอำนวยการการปฏิบัตินโยบายชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน จัดให้มีการประชุมกองอำนวยการการปฏิบัตินโยบายชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน สัญจรในพื้นที่ชายแดน เพื่อบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับทุกภาคส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในทุกระดับอันจะส่งผลให้การปฏิบัตินโยบายชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านเป็นไปอย่างมีเอกภาพ และมีผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม
     นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้รับฟังการบรรยายเพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กับความมั่นคง, (ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติกับความมั่นคงชายแดน : การนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ, กระทรวงมหาดไทยกับการเสริมสร้างความสัมพันธ์และการพัฒนาพื้นที่ของจังหวัดชายแดน และ กองอำนวยการการปฏิบัตินโยบายชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน กับการขับเคลื่อนการปฏิบัติตามนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ เป็นต้น