เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

14 กุมภาพันธ์ 2562 พลอากาศเอก วันชัย  นุชเกษม รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการให้ทุนการศึกษาบุตรของกำลังพลผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี ผู้แทนส่วนราชการ กองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกรมกำลังพลทหาร 3 กรมกำลังพลทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย