เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

20 มีนาคม 2562 พลเอก ชูชาติ บัวขาว รองเสนาธิการทหาร เป็นหัวหน้าคณะนำมวลชนกองทัพไทย ที่เข้าร่วมโครงการสานสัมพันธ์มวลชนกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ ครั้งที่ 2 พ.ศ.2562 สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช บริเวณหน้าค่ายตากสิน จังหวัดจันทบุรี ทำให้มวลชนทราบถึงพระราชประวัติของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และประวัติศาสตร์การกอบกู้เอกราชจากพม่าจนเป็นเอกราชมาถึงทุกวันนี้ และร่วมน้อมรำลึกถึงวีรกรรมและระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และเกิดจิตสำนึกความหวงแหนประเทศชาติ และเยี่ยมชมกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จังหวัดจันทบุรี รับฟังบรรยายสรุป ทำให้มวลชนทราบภารกิจในการป้องกันชายแดน การจัดพื้นที่รับผิดชอบทั้งทางบก ทางทะเล และทางอากาศ การรักษาความมั่นคง การสร้างเครือข่ายให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมแก้ปัญหาตามแนวชายแดน การพัฒนาสัมพันธ์ระหว่างผู้นำไทยและกัมพูชาในการแก้ปัญหาตามแนวชายแดน ทำให้เกิดความตระหนักถึงความจำเป็นที่ต้องมีหน่วยทหาร มีความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อกองทัพและพร้อมให้การสนับสนุนภารกิจของกองทัพโดยมี พลเรือตรี อดินันท์ สุนทรารักษ์ รอง ผู้บัญชาการ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับ