เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

20 มีนาคม 2562 พลเอก ชัยชนะ นาคเกิด เสนาธิการทหาร ให้การต้อนรับ กำลังพลและคู่สมรสที่เดินทางมาเยือนประเทศไทย เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนการเยือนของกำลังพลและครอบครัวกองทัพไทย – เมียนมา ครั้งที่ 3 ณ ห้องรับรอง 62 กองบัญชาการกองทัพไทย

กิจกรรมแลกเปลี่ยนการเยือนฯ ครั้งนี้ เป็นการดำเนินงานตามผลการประชุมคณะกรรมการระดับสูงไทย - เมียนมา ครั้งที่ 6 เมื่อ 17 สิงหาคม 2561 ซึ่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดของทั้งสองประเทศได้รับทราบผลการจัดกิจกรรมในครั้งที่ผ่านมา เห็นชอบให้จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี และผลัดกันเป็นเจ้าภาพ โดยมีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างนายทหารระดับกลางให้มีความแน่นแฟ้น อันจะเป็นพื้นฐานสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพไทย – เมียนมา ในอนาคต ทั้งนี้กิจกรรมการแลกเปลี่ยนการเยือนฯ ได้จัดขึ้นระหว่าง 18 - 22 มีนาคม 2562 ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร จังหวัดเพชรบุรี และ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยได้เชิญกำลังพลกองทัพไทยและเมียนมา ฝ่ายละ 5 คู่ จากหน่วยทหารที่ต้องปฏิบัติงานร่วมกัน รวมถึงหน่วยในพื้นที่ชายแดนที่มีพื้นที่รับผิดชอบติดต่อกันเข้าร่วมกิจกรรมฯ นอกจากนี้ กองทัพไทยและกองทัพเมียนมายังได้ร่วมกันจัดกิจกรรมอื่นๆ ภายใต้ผลการประชุมฯ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างกันในทุกระดับ เช่น การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม การแลกเปลี่ยนการแพทย์ทหาร และการแข่งขันกีฬา ซึ่งจะทำให้กำลังพลและครอบครัวของทั้งสองกองทัพได้เพิ่มพูนประสบการณ์ความรู้ด้านขนบธรรมเนียมและประเพณีร่วมกัน รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างทั้งสองกองทัพให้มีความสัมพันธ์ที่ยาวนานและแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นต่อไป