เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

23 เมษายน 2562 พลเอก ชัยชนะ  นาคเกิด เสนาธิการทหาร เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสมาคมศูนย์ฝึกอบรมการรักษาสันติภาพภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก (AAPTC) ประจำปี 2562 ณ โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้แทนจากประเทศสมาชิกจำนวน 23 ประเทศ ประเทศผู้สังเกตการณ์ 2 ประเทศ และผู้แทนสหประชาชาติ เข้าร่วมการประชุม

        การประชุมสมาคมศูนย์ฝึกอบรมการรักษาสันติภาพภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก ในครั้งนี้ นับเป็นครั้งแรกที่กองทัพไทยได้รับโอกาสเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม โดยมีกำหนดจัดขึ้นระหว่าง 23 – 26 เมษายน 2562 ในหัวข้อการประชุมหลัก (Theme) คือ “Stepping up to the challenge : The Asia-Pacific Response to Increasing Effective Performance in United Nations Peacekeeping Operations” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประเทศสมาชิกร่วมกันพิจารณาแนวทางในการพัฒนาความร่วมมือด้านการฝึกอบรมกำลังพลให้สามารถตอบสนองต่อมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาสันติภาพ ซึ่งสหประชาชาติกำหนดให้ประเทศสมาชิกต้องปฏิบัติตาม โดยการประชุมมีกิจกรรมที่สำคัญประกอบด้วย การบรรยายโดยผู้แทนสหประชาชาติ หน่วยงานระหว่างประเทศ และประเทศสมาชิก การประชุมกลุ่ม การสัมมนา การอภิปราย การเยี่ยมชมสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ เป็นต้น

        การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสมาคมศูนย์ฝึกอบรมการรักษาสันติภาพภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก เป็นการส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศ และเป็นการปฏิบัติตามข้อตกลงความร่วมมือของภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก ทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากำลังพลของกองทัพไทยที่จะไปปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพให้สามารถปฏิบัติภารกิจตามข้อกำหนดของสหประชาชาติได้อย่างมีประสิทธิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความร่วมมือกับกลุ่มประเทศในภูมิภาคให้มีความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของกองทัพไทยในการสนับสนุนและส่งเสริมความร่วมมือด้านการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพที่มีบทบาทอย่างสร้างสรรค์ในการผลักดันสันติภาพที่ยั่งยืนให้เกิดขึ้นบนโลกอย่างแท้จริง