เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

25 เมษายน 2562 พลเอก วีรชัย  อินทุโศภน รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ร่วมพิธีปิดโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 35 ณ ห้องประชุม IT Auditorium อาคารพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)  จังหวัดปทุมธานี โดยมี พลเอก สุรยุทธ์  จุลานนท์ ประธานคณะกรรมการดำเนินการโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” เป็นประธานในพิธี