เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

2 ธันวาคม 2562 พลเอก ปริพัฒน์  ผลาสินธุ์ รองเสนาธิการทหาร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร "การบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติการทุ่นระเบิด"(Risk Management Training in Mine Action) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยงในการปฏิบัติการทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรม ในทั้งระดับบริหาร และระดับปฏิบัติ ณ โรงแรม Mida Hotel จังหวัดนนทบุรี