เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

26 มกราคม 2563 พลเอก ชูชาติ บัวขาว รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการ “เยาวชนไทย
รู้รักสามัคคี เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ” รุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ หอประชุมศรีสังวาลย์ โรงเรียนสังวาลย์วิทยา อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน