เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

5 กุมภาพันธ์ 2563 พลเอก ชัยชนะ  นาคเกิด รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ตรวจเยี่ยมการจัดจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด ตามโครงการจำหน่าย “สินค้าธงน้ำเงิน” ของกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ณ กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

 

สำหรับโครงการ “สินค้าธงน้ำเงิน” มีหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นหน่วยรับผิดชอบ มีวัตถุประสงค์เพื่อ นำของดีและของอร่อย จากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ มาจำหน่ายในราคาถูกให้แก่กำลังพลและประชาชนในบริเวณใกล้เคียง โดยมีผู้ค้าผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาจำหน่ายสินค้าจากสำนักงานพัฒนาภาค 1-5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา มาจำหน่ายในราคาถูกเพื่อส่งเสริมและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นให้ได้เป็นที่รู้จักและมีโอกาสด้านการตลาดมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะสร้างความอยู่ดีมีสุขให้เกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ ต่อไป

 

ทั้งนี้ ได้รับความสนใจจากกำลังพลและประชาชนโดยรอบมาร่วมอุดหนุน “สินค้าธงน้ำเงิน” ของกองบัญชาการกองทัพไทย เป็นจำนวนมาก