เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

19 กุมภาพันธ์ 2563 พลอากาศเอก วันชัย นุชเกษม รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด/รองผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการทางทหาร และคณะ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานพร้อมทั้งบำรุงขวัญและอวยพรปีใหม่แก่หน่วยปฏิบัติงานในสนามของกองกำลังสุรสีห์ ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี พลตรี ฐกัด หลอดศิริ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9/ผู้บัญชาการกองกำลังสุรสีห์ ให้การต้อนรับและรายงานผลการปฏิบัติของหน่วยในห้วงที่ผ่านมา

ทั้งนี้ กองกำลังสุรสีห์ ถือเป็นหน่วยรับผิดชอบหลักในการป้องกันประเทศด้านทิศตะวันตกตามแนวชายแดนไทย – เมียนมา ครอบคลุมพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดเพชรบุรี และ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีภารกิจด้านการรักษาความมั่นคงภายใน ป้องกันการรุกล้ำอธิปไตย รักษาผลประโยชน์ของชาติ
การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ และการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น