เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

18 กุมภาพันธ์ 2563 พลอากาศเอก วันชัย นุชเกษม รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานการจัดกิจกรรม “วันกีฬาทหารสากล” ประจำปี 2563 หรือ “CISM Day Run 2020” ณ ลานอเนกประสงค์ กองบัญชาการกองทัพไทย 

การจัดกิจกรรม CISM Day Run ในครั้งนี้ สืบเนื่องจากสภากีฬาทหารสากลระหว่างประเทศ (Conseil International du Sport Militaire : CISM) ได้กำหนดให้วันที่ 18 กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็น “วันกีฬาทหารสากล” เพื่อให้กองทัพ แต่ละประเทศสมาชิก ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 135 ประเทศทั่วโลก ได้แสดงออกซึ่งความสามัคคี โดยใช้กีฬาเป็นสื่อภายใต้ธงกีฬาของสภากีฬาทหารระหว่างประเทศผืนเดียวกัน ทั้งนี้ กองทัพไทย ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของสภาฯ ดังกล่าว ตั้งแต่ปี พ.ศ.2509 โดยการอนุมัติของ จอมพล ถนอม กิตติขจร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในสมัยนั้น และได้ดำเนินการจัดกิจกรรมนี้ขึ้นเป็นประจำทุกปี รวมระยะเวลา 54 ปี
ในการนี้ กองบัญชาการกองทัพไทย ได้จัดกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมฯ ประกอบไปด้วย กำลังพลจาก สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กองบัญชาการกองทัพไทย
กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,900 นาย เพื่อเป็นการกระตุ้นให้กำลังพลทุกนายเห็นความสำคัญในการเสริมสร้างสุขภาพของตนเอง และเป็นการปลูกฝังให้เกิด ความรักสมัครสมานสามัคคีระหว่างหน่วยงาน ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์ของกำลังพลให้มีความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น