เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

24 มิถุนายน 2563 พลเอก ปริพัฒน์ ผลาสินธุ์ รองเสนาธิการทหาร และคณะ ตรวจเยี่ยมการฝึกเตรียมความพร้อมก่อนการวางกำลัง (การฝึกรวมการ) (Pre-deployment Training : PDT) ของกองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจ ไทย/เซาท์ซูดาน (ร้อย.ช.ฉก.ไทย/เซาท์ซูดาน) (Thai Horizontal Military Engineering Company : TH-HMEC) ผลัดที่ 2 ในภารกิจ UNMISS ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 15 – 28 มิถุนายน 2563 ณ ค่ายบุรฉัตร จังหวัดราชบุรี 

การฝึกเตรียมความพร้อมก่อนการวางกำลัง Pre-Deployment Training : PDT เป็นการฝึกเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับทหารของประเทศสมาชิกสหประชาชาติที่มีความประสงค์จะส่งกำลังทหารไปปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพร่วมกับสหประชาชาติ (Troop Contributing Country : TCC) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กำลังพลของหน่วยทุกนายมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะและประสบการณ์ทั้งในด้านวิชาการ การปฏิบัติงานทางการช่าง การปฏิบัติการทางยุทธวิธี มีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้สำเร็จ ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพก่อนการเข้าปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่รับผิดชอบตามมาตรฐานที่สหประชาชาติกำหนด ซึ่งการฝึกฯ ในครั้งนี้นับเป็นการฝึกเตรียมความพร้อมก่อนการวางกำลังให้กับกำลังพลผลัดที่ 2 โดยมีแผนจะเข้าผลัดเปลี่ยนกำลังในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้กองทัพไทยได้ส่งกำลังกองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจ ไทย/เซาท์ซูดาน ผลัดที่ 1 เข้าปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพ ณ สาธารณรัฐเซาท์ซูดาน ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2561 จนถึงปัจจุบัน ในโอกาสนี้ รองเสนาธิการทหาร ได้กล่าวให้กำลังใจและให้โอวาทกับกำลังพลทุกนาย ซึ่งเปรียบเสมือนผู้แทนของคนไทยทุกคน ไปปรากฏตัวต่อสายตาของประชาคมโลก และร่วมปฏิบัติภารกิจอันทรงเกียรติเพื่อมนุษยธรรมในครั้งนี้ โดยขอให้มีความตั้งใจรับความรู้จากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ และฝึกปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ให้มีความชำนาญ สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง เพื่อให้การฝึกเตรียมความพร้อมก่อนการวางกำลังในครั้งนี้เกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้ยังได้เน้นย้ำให้กำลังพลทุกนายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง มีสติ ศึกษาสภาพแวดล้อมต่างๆ โดยเฉพาะในเรื่องภาษา ศาสนา ขนบธรรมเนียม ประเพณีของคนในท้องถิ่นอย่างถ่องแท้ เพื่อให้มีความเข้าใจ เข้าถึง และช่วยพัฒนาประเทศเซาท์ซูดานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลสูงสุดคงไว้ซึ่งชื่อเสียงของทหารไทยในสายตาของนานาชาติดังเช่นภารกิจที่ผ่านมา