เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

19 สิงหาคม 2563 พลเรือเอก พัชระ พุ่มพิเชฏฐ์ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานตาม แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 43 สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ใน 4 แผนงาน ได้แก่ งานก่อสร้างเส้นทางคมนาคม งานจัดหาน้ำกินน้ำใช้ งานพัฒนาช่วยเหลือประชาชน และงานเกษตรผสมผสาน รวมทั้งสอบถามปัญหาข้อขัดข้อง และแนะนำแนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยฯ ณ ตำบลท่าหมอไทร เเละ ตำบลคู อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา