เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

8 ธันวาคม 2463 พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการทางทหารมอบหมายให้ พลเอก ปริพัฒน์  ผลาสินธุ์ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในฐานะรองผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการทางทหาร และคณะ ตรวจเยี่ยมหน่วยงานด้านความมั่นคง ซึ่งปฏิบัติตามแผนป้องกันประเทศ และการมอบสิ่งของบำรุงขวัญให้กับกำลังพลผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดน ในพื้นที่ กองกำลังสุรนารี บริเวณผามออีแดง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ รวมทั้งการส่งมอบยุทโธปกรณ์พิเศษที่กองทัพไทยได้จัดหาในปีงบประมาณ พ.ศ.2563  เพื่อเสริมขีดความสามารถของ กองกำลังป้องกันชายแดน ในการปฏิบัติภารกิจของกองทัพไทย ตลอดจนการอำนวยการร่วมป้องกันประเทศ และรักษาผลประโยชน์แห่งชาติตั้งแต่ยามปกติ
นอกจากนี้ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ยังมอบหมายให้รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในฐานะ รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่น ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ รวมทั้งรับทราบผลการดำเนินงาน และปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ ของเจ้าหน้าที่ชุดตรวจร่วมฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการส่งสินค้าข้ามแดนจากประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งยังคงการแพร่ระบาดฯ รวมทั้งการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย โดยไม่ผ่านการตรวจสอบและปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด ทั้งนี้การกำกับดูแล และควบคุมการบังคับใช้มาตรการต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะทำให้การแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิท 19 ดีขึ้นโดยลำดับ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาสำคัญด้านอื่นๆ ของชาติ อันจะนำมาซึ่งความมั่นคง และความสงบสุขของพี่น้องประชาชนตลอดไป