เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

act title1

23 มิถุนายน 2562 พลเอก พรพิพัฒน์  เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะ ตรวจเยี่ยมและมอบแนวทางการปฏิบัติงานให้แก่กำลังพลผู้ปฏิบัติงาน ณ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 54 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญช...

อ่านต่อ

23 มิถุนายน 2562 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธาน การปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์กองบัญชาการกองทัพไทย ณ แปลงนาข้าวหอมมะลิอินทรีย์ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 54 สำนักงานพัฒนาภาค 5 ...

อ่านต่อ

23 มิถุนายน 2562 พลเอก พรพิพัฒน์  เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานส่งมอบโครงการประจำปี 2562 ซึ่งรับผิดชอบโดย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 54 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา อำเภอกาบเ...

อ่านต่อ

3 มิถุนายน 2562  พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พร้อมภริยา ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ว...

อ่านต่อ

15 พฤษภาคม 2562 พลอากาศเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมี ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาก...

อ่านต่อ

14 พฤษภาคม 2562 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะ เดินทางไปยังหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 11 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อพบปะกับกำลังพล ...

อ่านต่อ

  14 พฤษภาคม 2562 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมหน่วยและส่งมอบโครงการประจำปี 2562 ในพื้นที่สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา อำเภอทองผาภูมิ จังหวั...

อ่านต่อ

10 พฤษภาคม 2562 พลเอก พรพิพัฒน์  เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร พบปะเยี่ยมเยียน นายนภัทร อุ่นแก้ว นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 57 อดีตน...

อ่านต่อ

2 พฤษภาคม 2562 พลเอก พรพิพัฒน์  เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการทางทหาร เป็นประธานการประชุมชี้แจงผลการดำเนินงานที่ผ่านมา (ห้วง 6 เดือนแรก) โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ...

อ่านต่อ

1 พฤษภาคม 2562 พลเอก พรพิพัฒน์  เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานพิธีปฐมนิเทศผู้พักอาศัยและจัดกิจกรรมมอบห้องพักอาศัย ให้แก่กำลังพลกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปี 2562 โดยมี นายทหารชั้นผู...

อ่านต่อ

25 เมษายน 2562 พลเอก บัณฑิตย์ บุณยะปาน รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2562 โดยมี ผู้แทนผู้บัญชาการเหล่าทัพ ผู้แทนผู้บัญชาก...

อ่านต่อ

4 เมษายน 2562 พลเอก พรพิพัฒน์  เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของกองทัพประชาชนลาว เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพของ...

อ่านต่อ


act title2

20 มิถุนายน 2562 พลเรือเอก พัชระ พุ่มพิเชฏฐ์ รองเสนาธิการทหาร เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศและมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมบุคคลพลเรือน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการทหารของกองบัญชาการกอ... อ่านต่อ

14 มิถุนายน 2562  พลเอก บัณฑิตย์ บุณยะปาน รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด มอบนโยบายให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริหลักสูตรจิตอาสา 904 "หลักสูตรพื้นฐาน" รุ่น 2 ประจ... อ่านต่อ

6 มิถุนายน 2562 พลอากาศเอก ไพศาล  น้ำทับทิม รองเสนาธิการทหาร รับเยี่ยมคำนับ พันเอก Ricardo B Bayhon ผู้ช่วยทูตทหารฟิลิปปินส์ประจำกรุงเทพฯ เพื่ออำลาตำแหน่งและแนะนำ พันเอก Dean Mark F Mamaril PA (G... อ่านต่อ

3 มิถุนายน 2562 พลเอก วีรชัย  อินทุโศภน รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 41 ... อ่านต่อ

  23 พฤษภาคม 2562 พลเอก ปริพัฒน์ ผลาสินธุ์ รองเสนาธิการทหาร ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ 119 ในโอกาสเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของกองบัญชาการกองทัพไทย โดย... อ่านต่อ

22 พฤษภาคม 2562 พลเอก ชัยชนะ  นาคเกิด เสนาธิการทหาร รับเยี่ยมคำนับ พลโท Yacoub Hassan Mohamed เสนาธิการทหาร กองบัญชาการกองทัพสหสาธารณรัฐแทนซาเนีย ณ ห้องรับรอง 62 กองบัญชาการกองทัพไทย {galle... อ่านต่อ

15 พฤษภาคม 2562 พลเอก ปริพัฒน์ ผลาสินธุ์ รองเสนาธิการทหาร รับเยี่ยมคำนับ พลจัตวา Reuben Santos Basiao เจ้ากรมข่าวทหารฟิลิปปินส์ เนื่องในโอกาสเดินทางเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนข่าวกรองไทย-ฟิลิปปินส์ ครั้ง... อ่านต่อ

15 พฤษภาคม 2562 พลอากาศเอก วันชัย นุชเกษม  รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด รับเยี่ยมคำนับ พลอากาศจัตวา Kelvin Khong Boon Leong ผู้บัญชาการทหารอากาศ กองทัพสิงคโปร์ ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเ... อ่านต่อ

 ระบบเชือมโยง ข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น กองบัญชาการกองทัพไทย   ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ

banner libary  banner rtarf news

banner language

 

แนวทางและมาตรการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองของ กห. โดยให้หน่วยพิจารณาปรับใช้ตามความเหมาะสม
การเปิดเผยราคากลางการจ้างบริการขนส่ง สป.เอฟ.เอ็ม.เอส ให้แก่ ทท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
คณะกรรมาธิการบริหาราชการแผ่นดิน เปิดรับข้อคิดเห็นต่อ ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเทียบตำแหน่งของข้าราชการทหารกับข้าราชการพลเรือน เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (คลิก เพื่อตอบแบบสอบถาม
ประกาศ คณะกรรมการบริหารกองทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย เรื่อง การรับสมัครเพื่อสอบแข่งขันรับทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย พ.ศ. 2561 (ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thethaibar.or.th สมารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๑๔ ธ.ค.๖๑ โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๘๘๗ ๖๘๐๑ - ๗ ต่อ ๑๐๑, ๒๑๗) 
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตรนายทหารรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
 การเปิดเผยราคากลางการจ้างบริการขนส่ง สป.เอฟ.เอ็ม.เอส ให้แก่ ทท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
กำลังพล บก.กองทัพไทย สามารถ download คู่มือการเข้าสู่บทเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ของสถาบันภาษากองทัพไทย ได้แล้วทาง G-Chat ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : สถาบันภาษากองทัพไทย 02 2412716, 02 2410038 
กรมส่งกำลังบำรุงทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมดำเนินการขนส่งอุปกรณ์ เอฟ.เอ็ม.เอส. ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
การศึกษาอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้สายวิทยาการเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านทางระบบเครือข่าย (e-Learning)
  1. งานบริการ
งานสารบรรณและสิทธิประโยชน์กำลังพล ระบบการให้บริการข้อมูลแผนที่ กรมแผนที่ทหาร
ห้องสมุดทหาร ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกองบัญชาการกองทัพไทย
การประชาสัมพันธ์ มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ  

 

สมาคมแม่บ้าน กองบัญชาการกองทัพไทย มูลนิธิศิษย์เก่า โรงเรียนเตรียมทหาร Ginfo
อนุสรณ์สถานแห่งชาติ พิพิธภัณฑ์ทหาร
bannerelearning
 amanyouyi